Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu sözleşme Yenigün Mah. 615 Sk. No:2-4 İç Kapı No:21 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim İmza- Taşkınırmak Giyim San. Tic. A.Ş. (“İmza” olarak anılacaktır) ile aşağıda yer alan şart ve kurallara ve sözleşme eklerine elektronik ortamda onay veren üye arasında akdedilmiştir.

TANIMLAR

Platform/pazaryeri

Mülkiyeti ve her türlü fikri ve sınai hakları İmza’ya ait olan ve işbu sözleşmede anılan hizmetlerin sunulmakta olduğu imza.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler

Satıcının ürünlerini platform üzerinden yayınlayarak satışa çıkarmasını ve ürün teslimatını sağlayan sanal mağazadaki İmza tarafından yürütülen uygulamaları ifade eder.

Alıcı

Platform üzerinden ürün alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Satıcı

Platform üzerinden ürünlerini satışa sunan İmza- Taşkınırmak Giyim San. Tic. A.Ş.’yi ifade eder.

İşgünü

Resmî tatil ve cumartesi ile pazar günleri dışındaki günleri ifade eder.

İçerik

Platformda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeleri ifade eder.

Kişisel Veri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, İmza tarafından platformda sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme ve ekleri ile platform içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin İmza tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.

ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik için reşit olmak gerekmektedir.

Üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine İmza tarafından onay verilmesi gerekmektedir. Bilgilerinde değişiklik olan üye derhal bilgilerini güncelleyecektir. Platformda kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel sağlamayan üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

İmza, üyeliğe onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir, üyelik hesabını geçici olarak askıya alabilir veya kapatabilir.

İmza herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir.

Üye, her zaman ve gerekçe göstermeksizin üyeliğini sonlandırma hakkını haizdir. Üye, üyelik hesabının kapatılmasından sonra üyelik hesabını yeniden kullanamayacağını ve hesaba bağlı tanımlanmış haklar var ise bunların da üyelik hesabı ile son bulacağını kabul eder.

Üye; isim, elektronik posta adresi/cep telefonu numarası ve diğer bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmediyse veya bilgilerde değişiklik yaşandıysa üyelik işleminin tamamlanmasından sonra eksiklik/yenilik/hataları Hesabım bölümünde düzeltebilir.

Üyelik işlemlerin tamamlandıktan sonra bu Üyelik Sözleşmesi (form-metin olarak) üyenin belirttiği e posta adresine gönderilecektir. Ayrıca imza.com.tr’de yine form olarak yer almaktadır. Üyeye "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin İmza sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

Üyeler tarafından sağlanan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre İmza veya ilgili kuruluşlarca sistem ve internet altyapısında alınmaktadır. Üyenin alışverişte kullandığı kredi kartı işlem ve onayları İmza’dan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri ödeme kuruluşlarınca online olarak gerçekleşmektedir. Kart şifresi gibi bilgiler İmza tarafından görüntülenmemekte ve kaydedilmemektedir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İmza, İstanbul Ticaret Odası (ITO) üyesidir. Üye, ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan ögrenebilir.

Üye reşit olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Üye, platforma giriş yapmak üzere oluşturduğu kullanıcı adı ve parola bilgilerinin güvenliğini sağlamaktan şahsen sorumludur. Bu bilgileri şahsen kullanması zorunlu olup üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekmektedir. Üyenin bu konudaki ihmal ve kusuru neticesinde diğer üyelerin ve/veya İmza’nın ve/veya diğer üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zarardan üye sorumludur.

Üye, üyelik formunu doldururken sunduğu bilgilerin değişmesi halinde yeni ve güncel bilgileri İmza’ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bildirmemesi durumunda İmza uğrayacağı her türlü zarar için üyeye rücu etme hakkını haizdir.

Üye, İmza’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Üye işbu sözleşme ve ekleri ile platformdaki tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Üye; platformda yer alan tüm kurallara ve İmza tarafından açıklanacak kurallara, yürürlükteki mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

İmza mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, üyenin kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini açıklamak hususunda tam yetkilidir. Üye, böyle bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Üye platformu hukuka uygun amaçlarla kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye platform dahilinde hukuka aykırı iş/işlem/eylemde bulunursa her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. İmza hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye platformun işleyişine, hukuka, işbu sözleşmede yer alan koşullara, genel ahlak kurallarına aykırı mesaj ve/veya içerik girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Buna aykırı davranması halinde İmza mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde, bildirimde bulunmadan ve süre vermeden erişimden kaldırabilir ve/veya mesaj ve/veya içeriği giren üyenin hesabını bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kapatabilir.

Üyenin İmza sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, platforma ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların platformdan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya platforma orantısız yük bindirmesi; platformun kaynak kodlarına veya İmza sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, platformun çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, İmza sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden üye, İmza’nın doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

İmza, işbu sözleşmede anılan hizmetleri, İmza sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip İmza, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşmeyle belirlenen hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. İmza bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

İmza, platformda sunulan bilgi ve içeriği her zaman denetleyebilir, üyeden değiştirmesini isteyebilir. Üye İmza’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. İmza gerekli gördüğü hallerde üyenin sisteme yüklediği bilgi ve içeriği üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir. İmza bu yetkilerini bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. İmza tarafından yapılan değişiklik ve/veya düzeltme taleplerini derhal yerine getirmeyen üye doğan/doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur.

İmza, kullanıcıların platform üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte İmza bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan İmza’nın hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

İmza, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak üyelere her zaman ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Eğer ki bu ek yükümlülükler üyenin onayının alınmasını gerektiriyorsa İmza bu ek onay için gerekli alt yapıyı sağlar. İmza, gerekli ek onayı vermeyen üyelerin üyeliklerini askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Üye, satın aldığı ürüne ilişkin platform üzerinde yaptığı yorumların satıcı tarafından bu yorumların platformda ve diğer mecralarda mevzuata uygun olarak paylaşılabileceğini kabul eder.

İmza platform üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmaları her zaman yapabilir ve üye de üyeliği devam ettiği sürece, İmza’yı olduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

İmza bu sözleşmeyi uygun göreceği nedenlerle uygun gördüğü zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Değişen sözleşme İmza tarafından platformda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.

İmza, üyenin platformu kullanması veya yanlış kullanması sonucunda İmza’yı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; platformda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar;  vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

imza.com.tr 'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. imza.com.tr içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı İmza'ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. İmza.com.tr 'ye iletilen tüm eleştirilerin hakkı İmza'ya aittir, istenildiği taktirde İmza tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Üye, platform üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri vb.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

GİZLİLİK

İmza üye ile ilgili bilgileri işbu sözleşme ve ekleri kapsamında kullanabilir, bu sözleşme eklerinde yer alan aydınlatma metni ve gizlilik politikası kapsamında kullanabilir ve/veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

İmza, üye tarafından üyelik aşamasında verilen kişisel veri niteliğindeki bilgileri üyenin platformdan gerektiği gibi faydalanabilmesini temin amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi için [email protected] İmza kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarında dilediği zaman değişiklik yapma yetkisini haiz olup bu değişiklikler platformda yayınlanmakla yürürlüğe girmektedir. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup değişikliklerden kaynaklı olarak İmza’ya karşı talep ve zarar iddiasında bulunamaz.

Üye, işbu sözleşmenin kapsamında kalan amaçlarla üyelik aşamasında paylaştığı bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunması kurallarına uygun olacak şekilde, gerektiğinde ek bilgilendirmeler yapılıp açık rıza alınarak, işlenmesini ve/veya aktarılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Üye platform dahilinde elde ettiği bilgileri, platformda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Platform dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı İmza’nın bir zarara uğraması durumunda İmza üyeye rücu hakkını haizdir ve üye bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Avrupa Birliğinde yerleşik üye, kişisel verilerin korunması hakkında Türkiye’de yürürlükte bulunan veri güvenliği kurallarının uygulanacağını, Türk Hukukunun tam yetkili olduğunu, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, platformda yayınlanan yorumları nedeniyle alenileşen kişisel verilerinin Google ve diğer arama motorları tarafından işlenmesi halinde İmza’nın bir dahili olmadığını ve bu şekilde doğabilecek her türlü zararı, zarara sebebiyet veren veri sorumlularına yöneltmeyi kabul ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile platformda yer alan kurallar üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

EKLER

Üye Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ile platformda yer alan kuralların bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, tüm hükümleriyle okuyup anladığını ve üyeliği boyunca bunlara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR